Integritetspolicy för Sedermera Corporate Finance AB

Hur Sedermera hanterar personuppgifter

Gällande fr.o.m. 2022-01-01

Sedermera Corporate Finance AB, org.nr 559341-1100, (”Sedermera”) värnar om din rätt till skydd av personlig integritet och medvetenhet om sekretess och integritet är viktiga inslag i vår verksamhet. När vi utvecklar Sedermeras tjänster föregås dessa av tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar. Som personuppgiftsansvarig arbetar Sedermera ständigt med att säkerställa att våra tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter.

I denna policy beskrivs vilka personuppgifter Sedermera hanterar och vilka skäl som ligger till grund för denna hantering. Vidare redogörs också för information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dessa med och hur länge vi sparar uppgifter. Vi beskriver också hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Personuppgifter som behandlas inom Sedermera

Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier med exempel angivna inom parentes:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn,
  kontaktuppgifter och ID-nummer),
 • Bedömning och klassificering (uppgifter som behövs för att Sedermera t.ex. ska kunna uppnå kundkännedom samt hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom uppgifter om dig och dina ekonomiska tillgångar och syftet med transaktioner),
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal som rör Sedermeras
  tjänster, såsom kontonummer och fullmakter),
 • Finansiella transaktioner (överföringar och värdepappersaffärer),
  samt
 • Kommunikation (såväl fysisk kommunikation som elektronisk
  kommunikation).

Det som anges nedan om dig gäller också i förekommande fall ombud, god
man eller förvaltare.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Dina personuppgifter används framförallt för att uppfylla rättsliga förpliktelser som ålägger oss som värdepappersinstitut samt fullgöra avtal som Sedermera har eller är på väg att ingå med dig som kund. Nedan följer en beskrivning av de ändamål som Sedermera har vid behandling av personuppgifter, vad det aktuella ändamålet syftar till samt rättslig grund för varje ändamål.

Rättslig förpliktelse

Sedermera måste följa värdepappersrättslig- och annan för vår verksamhet tillämplig lagstiftning och myndighetsbestämmelser. Inom ramen för detta hanterar vi dina personuppgifter för att exempelvis:

 • Genomföra penningtvättskontroller,
 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till värdepapperstransaktioner som Sedermera medverkat till,
 • Genomföra kundgodkännanden och etablera avtalsförhållanden,
 • Dokumentera tjänster och transaktioner hänförliga till Sedermeras tillstånd att verka som värdepappersinstitut, samt
 • Rapportera till behöriga myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen.

Fullgörande av avtal 

Sedermera samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera Sedermeras tjänster till dig – elektroniskt, på kontor eller via telefon.

Inom ramen för fullgörandet av våra avtalsförpliktelser kan vi också komma att spela in dina telefonsamtal med oss – i den mån det avser samtal som leder eller kan leda till att transaktioner genomförs. Denna behandling baseras även på rättslig förpliktelse.

Berättigat intresse 

Sedermera erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Genomföra marknadsaktiviteter där vi identifierar och föreslår tjänster som kan vara relevanta för dig. Ni har alltid möjlighet att välja att avregistrera er för nyhetsutskick och erbjudanden.

Samtycke 

Vi baserar behandling av personuppgifter på samtycke när du besöker vår webbplats. I anslutning härtill placeras en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats. Däremot följer Sedermera inte hur du som enskild använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies. Det erinras att samtycke alltid kan återkallas när som helst för nyhetsutskick eller erbjudanden som enbart baseras på denna rättsliga grund.

Varifrån vi insamlar dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du blir kund hos Sedermera, eller vid nyttjande av tjänster hos Sedermera. Vi hämtar också uppgifter från offentliga- och andra register, som exempelvis Bisnode.

Vem vi delar dina personuppgifter med

Sedermera får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte föreligger tydligt stöd i samband med att vi uppfyller villkoren i avtal med dig eller för legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter.

För att kunna uppfylla villkoren i våra kundavtal och övriga åtaganden behöver vi dela information om dig internt inom Sedermera och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till Sedermera och våra kunder. Det kan till exempel vara finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i kundavtalet.

Situationer när vi delar dina personuppgifter utanför organisationen är: 

 • Till godkända kreditupplysningsföretag när vi tar en kreditupplysning i samband med att du ingår ett avtal med oss,
 • Till andra banker och/eller fondkommissionärer när vi på ditt uppdrag överför likvid eller värdepapper, samt
 • Till olika myndigheter i syfte att uppfylla lagar och andra bestämmelser kring till exempel skatter och penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Överföringar till tredjeland

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och ingen överföring av uppgifter företas utanför nämnda område. I sällsynta fall kan emellertid personuppgifter komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES-området (s.k. tredjeland). Innan sådan överföring sker, tillser och säkerställer Sedermera att överföringen endast utförs under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och företas i enlighet med standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har godkänt.

Lagringstid

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de tjänster du har med oss. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla lagstadgade bestämmelser (t.ex. värdepappersrättsliga och bokföringsrättsliga ålägganden) och beslut av
myndigheter.

Om du avslutar någon tjänst hos Sedermera behöver vi, med anledning av förpliktelser som följer av lag, spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den relevanta tjänsten under viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i sju (7) år för att kunna rapportera till Skatteverket och i högst tio (10) år för att uppfylla bestämmelser kring penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som Sedermera hanterar:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av en kopia (genom registerutdrag). Begäran om registerutdrag är vanligen avgiftsfri.
 • Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem.
 • Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.
 • Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning.
 • Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer, t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
 • Om du inte vill få direktmarknadsföring från Sedermera kan du när som helst kontakta oss.
 • Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Du har normalt rätt att utnyttja ovanstående rättigheter kostnadsfritt.
Sedermera kommer besvara begäran utan onödigt dröjsmål och vanligen inom en (1) månad från det att begäran mottagits. Om begäran är orimlig eller ogrundad har emellertid Sedermera rätt att ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran. Därutöver kan Sedermera begära ytterligare information för att styrka din identitet.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Sedermera via info [at] sedermera [dot] se eller till följande postadress:

Sedermera Corporate Finance AB
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Du kan också kontakta Sedermeras klagomålsansvarig eller Datainspektionen för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter.