Legal information till Sedermeras kunder

Sedermera Corporate Finance AB är ett helägt dotterbolag inom Spotlight Group AB, en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Sedermera är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att driva värdepappersrörelse. Sedermeras moderbolag är noterat på den, av moderbolaget, helägda handelsplatsen Spotlight Stock Market.