Legal information till Sedermeras kunder

Sedermera Corporate Finance AB är ett helägt dotterbolag inom Spotlight Group AB, en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Sedermera är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att driva värdepappersrörelse. Sedermeras moderbolag är noterat på den, av moderbolaget, helägda handelsplatsen Spotlight Stock Market.

Allmänna villkor

Styrelsen i Sedermera Corporate Finance AB (”Bolaget”) har antagit allmänna villkor som kompletterar Bolagets samtliga avtal.

Informationsbilaga

Styrelsen i Sedermera Corporate Finance AB (”Bolaget”) har antagit en informationsbilaga med information till Bolagets kunder.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Sedermera har antagit en ersättningspolicy som syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande samt att personalen inte belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen.

Inspelning av telefonsamtal

Sedermera kan komma att spela in och bevara kommunikation mellan kunder och Sedermera som kan leda till en transaktion.

Klagomål

Sedermeras ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med alla kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster.

Integritetspolicy

Sedermera prioriterar skyddet av individuell integritet. Bolaget implementerar tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera integritet och tillgänglighet av de personuppgifter och annan information som behandlas.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Styrelsen i Sedermera Corporate Finance AB (”Bolaget”) har antagit ett personuppgiftsbiträdesavtal kring Bolagets hantering av personuppgifter.

Sammanfattning legal information

Styrelsen i Sedermera Corporate Finance AB (”Bolaget”) har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Bolagets kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt.