Disclaimer

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av den jurisdiktion där erbjudandet riktar sig. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Det åligger var och en som är intresserad av att investera att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar i aktuell jurisdiktion. Nationell lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför den jurisdiktion erbjudandet är riktat till. Det åligger investeraren att försäkra sig om till vilken eller vilka jurisdiktioner som erbjudandet riktar sig, vilket framgår av investeringsdokumentet. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Sedermera och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Att investera i värdepapper är alltid förenat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Placerat belopp kan både stiga och minska i värde och det ankommer på den som avser att investera att själv bedöma risker som är förknippade med en sådan investering.

Genom att klicka på ”Bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av den jurisdiktion som är tillämplig på det aktuella erbjudandet.