Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt medicinteknikbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom en lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt plattformsteknologi baserad på Diagonal Bios patenterade teknologi för detektion av genetiska markörer. Snabb och exakt detektion av markörer i genetiskt material (DNA eller RNA) från till exempel virus, bakterier, svampar etc. är viktigt inom ett flertal marknadssegment . Exempel på marknadssegment är t.ex. inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker. Ytterligare ett viktigt segment är inom forskning för kartläggning av patogener. Covid-19-pandemin visade tydligt vad som kan hända med folkhälsan när ett virus sprids snabbt. Diagonal Bio utvecklar två separata produktlinjer avsedda för olika marknadssegment: LAMPlify® för de mindre reglerade marknadssegmenten (som exempelvis inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker där CE-märkningen enligt Låg Volts Direktivet (LVD) är tillräckligt; PANVIRALTM för in vitro-diagnostik för exempelvis sjukhus, vårdcentraler och laboratorier.

Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:  12-26 september 2024.
Nyttjandepris: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 0,05-0,12 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden.
Emissionsvolym: Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenkurs tillförs bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med TO 1: 24 september 2024.

Kontaktpersoner

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
12/9 - 26/9 2024
Typ:
Optionsinlösen