Monivent AB

Monivents mål och vision är att införa Monivents produkt som det självklara standardvalet i varje förlossningsrum. För att uppnå detta har Monivent utvecklat en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Denna unika och uppskattade produktegenskap gör att ytterligare slangar och sladdar kan undvikas på barnbordet, där det redan är fullt med diverse utrustning. Med hjälp av Monivents produkt får vårdgivaren i realtid veta om spädbarnet ges rätt mängd luft, alternativt om mängden luft ska ökas eller minskas. På den externa skärmen presenteras härutöver detaljerad information om tryck, läckage runt ansiktsmasken och med vilken frekvens som vårdgivaren ventilerar. Information som kan vara ett viktigt komplement till volymer.

Under januari 2024 pågår teckningstiden i Monivents företrädesemission som genomförs för att bland annat realisera den försäljningspotential som bolaget identifierat och därmed uppnå lönsamhet. Vidare avser bolaget uppnå regulatoriska godkännanden såsom MDR samt marknadsgodkännande i USA och Australien samt etablera samarbete med större partner för att möjliggöra global expansion och produktintegrering.

En investerare som avser att investera i ett svenskt företag som bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen) kan vara skyldig att anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) innan investeringen genomförs. Anmälningsskyldighet uppstår bland annat om investeraren, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i målbolaget efter investeringen, eller om investeraren på annat sätt skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av målbolaget.

Ett bolag som bedriver skyddsvärd verksamhet enligt definitionen i FDI-lagen och som är föremål för en investering, måste upplysa investeraren om att målbolaget bedriver skyddsvärd verksamhet och att lagen därmed är tillämplig.

Monivent meddelar härmed att Monivent anser sig bedriva skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen.

För mer information, besök www.isp.se eller kontakta bolaget.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
10/1 - 24/1 2024
Typ:
Företrädesemission