Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse-cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska- samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 11 april-2 maj 2023.
Nyttjandepris: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs inom intervallet 0,20-11,90 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden.
Emissionsvolym: Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjas till högsta lösenkurs tillförs bolaget cirka 40 MSEK.
Sista dag för handel med TO 3: 27 april 2023.

Kontaktpersoner

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
11/4 - 02/5 2023
Typ:
option & Optionsinlösen