Prostatype Genomics AB

Sedan Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 har bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, med hjälp av Prostatype®, kunde kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i bolagets pågående valideringsstudie i Taiwan. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och har presenterats på AUA (American Urology Association’s) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga mål har bolaget uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland samt Italien och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expandering är bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Motivet bakom företrädesemissionen är att kunna finansiera och intensifiera lanseringen av bolagets gentest, Prostatype®, i USA och EMEA samt initiera och slutföra ett flertal valideringsstudier på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien. För att kunna inleda försäljning på olika marknader behöver ett antal målsättningar uppnås. För innevarande år har Prostatype Genomics som främsta mål att inleda försäljning på utvalda marknader i Europa och ingå distributörsavtal med en eller flera CLIA-partners (som kan erbjuda Prostatype® med godkännande från FDA) i USA. Andra viktiga målsättningar för 2022 är att påbörja en amerikansk valideringsstudie och rekrytera en VD samt kompletterande organisation till det nyligen etablerade dotterbolaget i USA. Under 2023 avser bolaget att huvudsakligen initiera samarbete med utvalda distributörer i Frankrike och Mellanöstern, starta försäljning i USA, Frankrike, Taiwan och Mellanöstern samt ingå avtal med flertalet distributionspartners i USA. Vidare har bolaget som finansiell målsättning att generera en organisk försäljningstillväxt om cirka 250-400 procent per år under de kommande tre verksamhetsåren som ett resultat av accelererad kommersialisering och ökade marknadsandelar. Efter det förväntas tillväxten vara hög under överskådlig framtid.

Läs mer på företagets hemsida