Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Det finns enligt styrelsens bedömning en klar konkurrensfördel med STA363 då den baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl, mjölksyra, i kombination med ett kontrastmedel som möjliggör en säker och tillförlitlig injektion. Behandlingen är en engångsinjektion med en effekt som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering jämfört med kirurgiska ingrepp.

Bolaget fokuserar idag på den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363 och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie på indikationen degenerativ disksjukdom (degenerative disc disease, ”DDD”). Fas 2b-studien var fullrekryterad i augusti 2022 och samtliga patienter har genomfört tremånaders- och sexmånadersuppföljningar. Staybles nuvarande fokus är därför att säkerställa att samtliga patienter genomför sin tolvmånadersuppföljning samtidigt som dialogerna med potentiella partners intensifieras inför en kommande fas 3-studie. Topline-resultat från studien förväntas presenteras under Q4 2023.

I syfte att bredda Bolagets verksamhet avser Stayble även att initiera ytterligare ett projekt med STA363, riktat mot indikationen kroniskt diskbråck (”LDH”, lumbar disc herniation). Det finns cirka 2,3 miljoner kroniska fall av diskbråck i EU4 (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien), Storbritannien, USA och Japan. Förutom dessa existerande fall tillkommer statistiskt ytterligare 10 miljoner patienter med diskbråck varje år i samma geografiska område, varav cirka 1,5 miljoner fall klassas som kroniska. Baserat på nivå av diskdegeneration och typ av diskbråck är det Bolagets bedömning att cirka 60 procent av dessa är möjliga att behandla med STA363. Det är Bolagets intention att inleda en klinisk fas 1b-studie för LDH-behandlingen under första halvåret 2023. Stärkandet med en ny indikation utgör ett viktigt tillskott till Staybles vision om att etablera sig som viktig aktör bland bolag som behandlar ryggsmärta. Med en andra indikation i portföljen anser styrelsen att Stayble står bättre rustade i kommande partnerskapsdialoger avseende kommande studier och marknadslansering, eftersom den andra indikationen såväl ger möjlighet att nå en större marknad som att sprida de risker som är relaterade till läkemedelsutveckling. Eftersom behandlingen bygger på en väldokumenterad och kroppsegen molekyl, mjölksyra, ser styrelsen såväl konkurrensfördelar som låg risk vid utvecklingen genom användandet av denna molekyl.

 

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Teckna aktier med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att teckna aktier via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att teckna aktier via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
24/3 - 12/4 2023
Typ:
Företrädesemission