Tendo AB – företrädesemission

Tendo grundades år 2016 och är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att uppfylla Bolagets ambition om att hjälpa personer med begränsad handfunktion och bidra till en väsentlig förbättring av livskvaliteten, har Bolaget utvecklat handsken Tendo OneGrip.

Tendo OneGrip är ett så kallat integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion. Enligt styrelsens bedömning finns det ingen produkt på marknaden som idag kan tillgodose det behov som Tendo OneGrip uppfyller. Tendo har för sin minimalistiska design och funktion, vilken styrs helt intuitivt av kroppens egna rörelser, blivit utsett till Europas robot-startup genom acceleratorprogrammet RobotUnion.

Lanseringen av Tendo OneGrip sker initialt som en specialanpassad produkt. Detta innebär fördelar bland annat vad gäller time-to-market, då Bolaget inte behöver invänta en godkänd CE-märkning för att inleda försäljning. På så vis kan Tendo bearbeta marknaden och skapa försäljning före (och parallellt med) den tyngre regulatoriska och tidskrävande processen som CE-märkning innebär. Bolagets målsättning är att på sikt anpassa produkten till en bredare målgrupp vars grepprelaterade begränsningar har uppstått av exempelvis åldersrelaterade sjukdomar, stroke, reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Detta hade således öppnat upp för fler marknader och tillväxtmöjligheter. Vidare finns det fördelar i att den patenterade mekaniska tekniken dessutom kan anpassas för fler funktionsnedsatta kroppsdelar som till exempel knä, fot och axel i framtiden.

 

För att teckna units via Nordic Issuing, klicka här.

För att teckna units via Avanza, klicka här.

För att teckna units via Nordnet, klicka här.

 

Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 21 mars-4 april 2023.

Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, vilket motsvarar 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Initialt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 2 till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader. Vid eventuell överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen avsikt att besluta om ytterligare en nyemission vilket kan tillföra Bolaget ytterligare initialt högst cirka 2,5 MSEK före transaktionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 17 mars 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Härutöver berättigar även en (1) teckningsoption av serie TO 1 till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Tendo. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Sista dag för handel inklusive uniträtter är 15 mars 2023. Första dag för handel exklusive uniträtter är 16 mars 2023.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 mars 2023 till och med den 30 mars 2023.

Handel med BTU: Från och med den 21 mars 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter företrädesemissionens genomförande.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsåtaganden till cirka 19 procent och en toppgaranti till totalt cirka 20 procent.

Lock up: Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig till och med att nyttjandeperioden för planerad teckningsoption ägt rum, vilket innebär en period om cirka sex månader efter initial företrädesemission.

Teckningsoptioner av serie TO 2: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,20-1,90 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 7-21 september 2023.

Kontaktpersoner

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
21/3 - 04/4 2023
Typ:
Företrädesemission