VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag aktivt inom området diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på att mäta och kvantifiera förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra och obotliga skador. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning och försämrad livskvalitet. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga. VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:  7-21 maj 2025.
Nyttjandepris: Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie, motsvarande 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen i utnyttjandeperioden.
Emissionsvolym:Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,56 MSEK före emissionskostnader.

Kontaktpersoner

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
07/5 2025
Typ:
Optionsinlösen