Intern styrning och kontroll

VD

Johan Jönsson är Sedermeras verkställande direktör (VD). VD är ansvarig för samtliga transaktioner som Sedermera genomför. VD ansvarar därtill, tillsammans med Sedermeras ledningsgrupp och ekonomifunktion, för bland annat Sedermeras interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av kontrollfunktioner. VD är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

Vice VD

Bea Sjölund är Sedermeras vice VD. Vice VD är ställföreträdande VD, har en central funktion i Sedermera och är direkt underställd Sedermeras VD.

Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen tillhandahålls av Sedermeras moderbolag Spotlight Group AB. Ansvarig för funktionen är Chief Financial Officer (”CFO”) Mikael Renck. Funktionen ansvarar för den löpande bokföringen, bokslut, deklarationer, fakturor, betalningar samt är ansvarig för löpande rapportering till Finansinspektionen. Funktionen är underställd och rapporterar direkt till styrelsen.

De tre försvarslinjerna

Sedermera är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Som värdepappersbolag ställs särskilda krav på verksamhetens interna styrning och kontroll. Sedermera arbetar utifrån, den i branschen etablerade, modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Sedermera en effektiv riskhantering och intern styrning och kontroll.

I den första försvarslinjen ingår framför allt styrelse, VD, ledningen och CFO. Dessa är verksamhetens primära riskägare och ansvarar för att verksamheten upprätthåller en hållbar riskkultur.

Den andra försvarslinjen, som omfattar funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll, är oberoende från den affärsdrivande verksamheten. Dessa funktioner ansvarar för att kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen i arbetet med intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en tillfredställande och effektiv kontrollmiljö i Sedermera. Dessa kontrollfunktioner ansvarar även för att analysera, följa upp och rapportera arbetet till styrelse.

Bolagets funktion för riskkontroll tillhandahålls koncerninternt av Risk manager från Spotlight Group AB som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolagets funktion för regelefterlevnad tillhandahålls koncernintern av Compliance Officer från Spotlight Group AB, som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Sedermeras ledning sammanträder löpande med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Det övergripande syftet med internrevisorns granskning är att säkerställa att regler som styr verksamheten iakttas och att avvikelser som upptäcks hanteras så snart som möjligt. I arbetet ingår bl.a. att granska och utvärdera första och andra försvarslinjens organisation, rutiner och processer utifrån effektivitets- och ändamålsperspektiv. Internrevisionen rapporterar till styrelsen och följer upp att de rekommendationer som lämnas följs. Bolagets ledning sammanträder löpande med internrevisionsfunktionen. Internrevisorn rapporterar kvartalsvis till styrelsen.