agere-styrelse-ledning

Ägare, styrelse och ledning

Spotlight Group AB

Sedermera Corporate Finance AB är ett helägt dotterbolag inom Spotlight Group, en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa.  Moderbolaget är noterat på den egna och helägda handelsplatsen Spotlight Stock Market. Information om den verksamheten finns på www.spotlightstockmarket.com. Största ägare är Staffan Persson (genom bolag) med cirka 36 procent av aktierna. Familjen Salén via bolag (ca. 15 %) och Erik Åfors via bolag (ca. 10 %) är också ägare. Styrelseordförande i Spotlight Group är Günther Mårder och verkställande direktör är Peter Gönczi. Information om Spotlight Group-koncernen finns på www.spotlightgroup.se.

Styrelse

Mikael Renck

Styrelseledamot och CFO

Johan Jönsson

Styrelseledamot och Chief Executive Officer

Bea Sjölund

Styrelseledamot och Executive Vice President

Mer om styrelsen

Sedermeras ägare, Spotlight Group AB, har ställt upp följande bedömningskriterier och gjort nedanstående bedömning av styrelsens sammansättning:

1) Egenskaper som är centrala för Sedermeras styrelse

Sedermera ska beakta och eftersträva en bred kompetens och en bred uppsättning egenskaper och kunskaper vid tillsättande av styrelseledamöter.

Sedermera ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Sedermera har en lämplig styrelsesammansättning. Sammansättningen ska bedömas lämplig med hänsyn till Sedermeras verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska vidare vara ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättning och nyrekrytering ska därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang och mångfald. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas:

 • ålder
 • kön
 • geografiskt ursprung, samt
 • utbildning och yrkesbakgrund.

Därutöver bedöms nedanstående erfarenheter som centrala för kompetensbehovet inom styrelsen:

 • allmänna legala kunskaper,
 • värdepappersrätt,
 • riskhantering, regelefterlevnad och internrevision,
 • finansiell kontroll och styrning,
 • finansiell redovisning och rapportering,
 • informationsteknik och informationssäkerhet,
 • kunskap om Sedermeras marknad och om marknadens krav,
 • erfarenhet från styrelsearbete,
 • ledamotens oberoende i förhållande till Sedermera, ägare och ledning.

Styrelsesammansättningen ska även uppfylla gällande krav som uppställs Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) och övriga relevanta regler på värdepappersmarknaden.

2) Spotlight Group AB:s bedömning av hur styrelsens kompetenssammansättning uppfyller Sedermeras behov i enlighet med punkten 1 sammanfattas enligt nedan:

Markus Neuding uppfyller ovanstående krav avseende allmänna legala kunskaper,

Peter Gönczi och Markus Neuding uppfyller ovanstående krav avseende kunskap inom värdepappersrätt och riskkontroll, regelefterlevnad och styrning. Sedermera och styrelsen har därutöver ett brett och nära samarbete med Sedermeras funktion för regelefterlevnad som har en aktiv roll i styrelsens arbete med regelefterlevnad och riskkontroll.

Mikael Renck och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om finansiell kontroll och styrning, finansiell redovisning och rapportering samt informationsteknik och informationssäkerhet.

Samtliga ledamöter uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om Sedermeras marknad och om marknadens krav. Peter Gönczi, Markus Neuding och Mikael Renck uppfyller ovanstående krav avseende erfarenhet av styrelsearbete.

Ledning

Sedermeras ledning består av Johan Jönsson (Chief Executive Officer), Bea Sjölund (Executive Vice President) och Alexis Olsson (Vice Head of Corporate Finance). Ledningens uppdrag består i att implementera direktiv och riktlinjer som kommunicerats från styrelsen, leda organisationens utveckling internt och externt, agera för långsiktiga relationer och ökat förtroende från kunder, leverantörer och marknaden samt att värna om goda interna relationer och en långsiktig strategi för att attrahera och behålla kompetent personal.