Sunda värderingar

Vår etiska kompass

Publik kapitalanskaffning är idag en beprövad modell för bolag och investerare att mötas under reglerade former i en transparent och sund miljö. Vi arbetar utifrån devisen att alla parter ska vara nöjda i en lyckad kapitalisering. Därför verkar Sedermera alltid för det som är bäst för våra kunder och värdepappersmarknaden som helhet. Varken styrelse eller medarbetare erhåller bonus eller rörlig ersättning baserat på utfall i enskilda kapitaliseringar. Vidare får Sedermera-personal eller ledamöter inte lov att investera i kundbolag eller i bolag noterade på Spotlight Stock Market, med undantag för Spotlight Group AB. Därtill investerar Sedermera inte i de transaktioner vi eller någon annan rådgivare genomför. Därmed har varken Sedermera, Sedermeras styrelse eller personal några som helst incitament att verka för något annat än det som är bäst för våra kunder och värdepappersmarknaden.

Den etiska kompassen genomsyrar hela vår verksamhet vilket även påverkar våra löpande tjänster, vars omfattning anpassas till respektive bolags unika rådande förutsättningar och behov. Det ska finnas balans och sundhet i det vi gör, för allt handlar i slutändan om förtroende. Frågor om eventuella incitament är frågor som varje bolag bör ställa till sin finansiella rådgivare och som varje värdepappersbolag dessutom ska redovisa till sina kunder.