Företrädesemissioner

När noterade bolag behöver tillföras ytterligare kapital

En företrädesemission är en transaktion där man som befintlig ägare i ett bolag ges företräde att i en emission investera i bolaget om man så önskar. Denna typ av emission skiljer sig såldes från till exempel en IPO, som riktar sig mot allmänheten. Precis som i en IPO genomför ett bolag oftast en företrädesemission med syftet att anskaffa kapital. En företrädesemission kan avtalas på förhand dels genom teckningsförbindelser, dels genom garantiåtaganden. Vi tar ett helhetsansvar för att säkerställa att ditt bolags företrädesemission genomförs på ett bra sätt.

Kontakt