Riktade emissioner

För snabbt kapitaltillskott eller strategisk ägarspridning

Riktade emissioner riktas i regel till en viss grupp investerare, vilka vanligtvis är externa investerare med strategisk betydelse för bolaget. En riktad emission är – i jämförelse med en företrädesemission – ofta snabbare och mer kostnadseffektiv att genomföra. I privata bolag får en riktad emission endast riktas till en begränsad grupp investerare och kan således inte spridas lika brett. I publika bolag som står inför en IPO görs ofta en riktad spridningsemission till allmänheten, professionella och institutionella investerare i syfte att uppnå spridningskravet. Publika och noterade bolag kan även genomföra riktade emissioner för att ta in kapital på tids- och kostnadseffektiva sätt samt i syfte att ta in strategiskt viktiga investerare. Precis som i samtliga typer av transaktioner tar Sedermera ett helhetsansvar för att säkerställa att en riktad emission genomförs på ett bra och riktigt sätt.

Kontakt