Kapitaltäckning

I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Sedermera Corporate Finance AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.sedermera.se).

Kapitalbas 2022-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                 500 000 kr
   Aktiekapital                          500 000 kr
   Överkursfond                                    –   kr
Ej utdelade vinstmedel 15 300 000 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)                                    –   kr
Obeskattade och andra reserver                                    –   kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen                                    –   kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar             15 800 000 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
(-) Goodwill – 263 557 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)                                    –   kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                    –   kr
Förluster för innevarande räkneskapsår – 614 631 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                    –   kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                    –   kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -878 188 kr
Kärnprimärkapital             14 921 812 kr
Övrigt Primärkapital                         –   kr
Primärkapital             14 921 812 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar  
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                    –   kr
Supplementärkapital                                    –   kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)             14 921 812 kr

 

K-faktor belopp 2022-12-31
Kundrisk (RtC)                         –   kr
AUM   –   kr
CMH                                    –   kr
ASA   –   kr
COH                                    –   kr
Marknadsrisk (RtM)              4 066 904 kr
NPR                       4 066 904 kr
CMG
Företagsrisk (RtF)                 681 353 kr
DTF                          681 353 kr
TCD                                    –   kr
CON                                    –   kr

 

K-faktor kapitalkrav 2022-12-31
Kundrisk (RtC)                         –   kr
K-AUM   –   kr
K-CMH                                    –   kr
K-ASA                                    –   kr
K-COH                                    –   kr
Marknadsrisk (RtM)                 325 352 kr
K-NPR                          325 352 kr
K-CMG
Företagsrisk (RtF)                       681 kr
K-DTF                                 681 kr
K-TCD                                    –   kr
K-CON                                    –   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav                 326 034 kr
Fasta omkostnader kapitalkrav 2022-12-31
Föregående års fasta omkostnader                     47 953 000 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader             11 988 250 kr
 
Kapitalkrav (Pelare 1) 2022-12-31
Permanent minimikapitalkrav                       7 500 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader                     11 988 250 kr
K-faktorkrav                          326 034 kr
Totalt kapitalkrav             11 988 250 kr
Tillkommande Pelare 2-krav 2022-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 124%
Primärkapitalrelation 124%
Total kapitalrelation 124%
Total kapitalrelation 124%

 

Annex VI – Disclosure of own funds Sedermera 2022