Kapitaltäckning och likviditetsrisker

Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Sedermeras verksamhet tidigare bedrevs inom som särskilt företagsnamn jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag ska ATS Finans AB lämna följande information och den ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.sedermera.se). ATS Finans AB offentliggör information om kapitaltäckning och riskhantering gemensamt för de båda verksamhetsområdena nedan.

 

Uppgifter per rapporttillfälle 2021-06-30

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Kapitalinstrument 15 791 750 kr 21 642 500 kr
varav: aktiekapital 15 791 750 kr 13 162 173 kr
varav: överkursfond 8 480 327 kr
Balanserat resultat 30 481 631 kr 42 856 656 kr
Obeskattade reserver 3 340 914 kr
Periodens resultat 14 650 710 kr 13 372 676 kr
Innehav utan bestämmande inflytande -60 617 kr
Goodwill för immateriella tillgångar -1 054 229 kr -34 008 740 kr
Övriga immateriella tillgångar
Justeringar på grund av föreslagen utdelning -3 578 296 kr
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital -1 054 229 kr -37 587 036 kr
Kärnprimärkapital 63 210 776 kr 40 224 179 kr
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 63 210 776 kr 40 224 179 kr

 

Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 63 720 411 kr 51 828 659 kr
Institutioner 5 401 639 kr 6 459 105 kr
Företag 52 691 358 kr 23 783 348 kr
Övrigt (ej hushåll) 5 627 412 kr 21 586 205 kr
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)
Marknadsrisk (Schablonmetoden)
Operativ risk (Schablonmetoden) 204 662 463 kr 207 140 345 kr
Totalt riskvägd exponering 268 382 874 kr 258 969 004 kr

 

Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 23,55% 15,53%
Primärkapitalrelation 23,55% 15,53%
Total kapitaltäckningsgrad 23,55% 15,53%
Kombinerat buffertkrav 6 709 572 kr 6 474 225 kr
Kapitalkonserveringsbuffert 6 709 572 kr 6 474 225 kr
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 28 180 202 kr 27 191 745 kr
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav 28 180 202 kr 27 191 745 kr

 

Uppgifter om internt kapitalbehov ATS Finans AB   Spotlight Group-koncernen  
Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov Pelare II Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov Pelare II
Kreditrisk och motpartsrisk 5 097 633 kr 4 146 293 kr
Marknadsrisk
Operativ risk 16 372 997 kr 16 571 228 kr
Övrigt
Totalt 21 470 630 kr 20 717 521 kr

 

Uppgifter om likviditet ATS Finans AB Spotlight Group-koncernen
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 27 009 173 kr 32 298 642 kr
Finansiering, exkl klientmedel
Eget kapital 60 924 091 kr 77 811 215 kr
Skulder 30 976 140 kr 41 406 499 kr
Balansomslutning 91 900 231 kr 119 217 714 kr
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 29% 27%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 66% 65%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) 87% 78%