Riktlinjer för bästa orderutförande

Riktlinjer för bästa orderutförande

1. Inledning och bästa orderutförande

Sedermera ska ha uppställda riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av order för kunds räkning. För att uppnå bästa möjliga resultat när Sedermera utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument, t.ex. uppdrag att köpa eller sälja aktier och liknande finansiella instrument, kommer Sedermera att följa dessa instruktioner, såvida kunden inte har gett Sedermera annan specifik instruktion.

Sedermera erbjuder endast handel för kunds räkning som en tilläggstjänst eller i samband med specifikt avtal som upprättas med kunden. Instruktionerna i ett sådant avtal, via en generell instruktion, har företräde framför vad som anges i dessa instruktioner. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Sedermera inte kan vidta de åtgärder som angivits i denna instruktion för att uppnå bästa möjliga resultat.

Sedermera kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på:

   • pris,
   • kostnader för kunden,
   • hur snabbt ordern kan gå till avslut,
   • sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas
   • orderns storlek och art,
   • kundens kategori, samt
   • annan hänsyn som enligt Sedermeras bedömning är relevant och väsentlig för en viss order.

Sedermera kategoriserar som huvudregel sina kunder som icke-professionella (men gör alltid en individuell prövning av kundens förutsättningar). Med anledning därav ska bästa möjliga resultat fastställas med särskild hänsyn till:

   • priset för det finansiella instrumentet, och
   • kostnaderna i samband med utförandet, inbegripet kundens alla utgifter som hänförlig sig direkt till utförandet av ordern.

Handel med finansiella instrument på en eller flera marknadsplatser kan utföras på bästa sätt för kunden utifrån de uppräknade faktorerna ovan på den av marknadsplatserna där likviditeten för det aktuella instrumentet är bäst. Normalt anser Sedermera att detta är den marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterat.

I enlighet med reglerna om bästa orderutförande får Sedermera inte ta emot ersättning, rabatter och icke-monetära förmåner i syfte att styra order till en viss handels- eller utförandeplats för det fall det anses stå i strid med gällande krav avseende intressekonflikter eller incitament.

Om kund begär det ska Sedermera visa att kundens order utförts i enlighet med dessa instruktioner.

Kund ska alltid tillställas kvitto, avräkningsnota eller liknande rapporteringsunderlag efter genomförda orders. Sådan information ska vara kunden tillhanda senast en (1) handelsdag efter utförandet.

Sedermera avtalar alltid med kund att inte offentliggöra icke genomförd order i samband med blockpostplaceringar.

2. Marknadsplatser och finansiella instrument

Sedermera tillhandahåller sina kunder möjlighet att handla i aktier, teckningsrätter samt andra närliggande instrument.

Sedermera är direktmedlem hos Nasdaq Stockholm, Spotlight Stock Market (”Spotlight”) samt Nordic Growth Market (NGM). Som medlem har Sedermera åtagit sig att efterleva respektive aktörs medlemsregler. Genom dessa medlemskap kan Sedermera erbjuda sina kunder möjligheten att handla direkt med ovan angivna finansiella instrument som är noterade på handelsplatserna: Spotlight, Nordic MTF och First North Growth Market och som avvecklas i svenska (SEK) eller danska kronor (DKK).

I vissa enskilda fall kan situation uppstå där kund önskar att Sedermera ska sälja finansiella instrument som inte handlas på en marknadsplats där Sedermera är medlem. Om Sedermera har avtal med annat värdepappersinstitut kommer Sedermera i sådana fall vidarebefordra kundens order till det institutet. Sedermera kommer vid sådana tillfällen säkerställa att det mottagande värdepappersinstitutets riktlinjer för bästa orderutförande motsvarar våra riktlinjer för bästa orderutförande. Sedermera kommer även att regelbundet följa upp och kontrollera att vidarebefordrade ordrar utförs i enlighet med fastställda riktlinjer för bästa orderutförande.

3. Vidarebefordran av order

Sedermera använder sig av andra finansiella aktörers värdepappersdepåer varvid Sedermera inte har någon möjlighet att styra över var ordern utförs. De aktörer vars värdepapperstjänster Sedermera använder sig av har alla klart utarbetade instruktioner för bästa orderutförande.

4. Handel mot eget lager

Handel för kunds räkning utförs i enlighet med punkt 3 genom handel genom annan aktör hos vem Sedermera har depå eller liknande tjänster. Handel får ej, utan kunds specifika godkännande av detta, ske mot Sedermeras egna lager om inte annat framkommer av punkten 7.

5. Uppdelning av order (stor)

I vissa fall, t.ex. vid stora ordrar, kan Sedermera komma att ta hänsyn till t.ex. om ordern på grund av sin storlek eller typ, enligt Sedermeras bedömning, kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten för att ordern blir utförd eller kan avvecklas. Sedermera kan även komma att beakta att olika kategorier av kunder kan ha olika egenskaper och därmed skilda prioriteringar. Sedermera kan i sådana fall komma att dela upp ordern i flera mindre poster för att på så sätt öka sannolikheten att den kommer att genomföras.

6. Orderhantering och sammanläggning

Sedermera kommer att utföra kundordrar snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundordrar utförs omgående och i den tidsordning de tas emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

Sedermera får inte lägga samman en kunds order med andra kunders ordrar, om inte annat framkommer av punkten 7 eller 8.

7. Blockpostplacering

I de fall Sedermera får i uppdrag att mäkla en större post utanför marknaden, en så kallad blockpostplacering, kan det förekomma att Sedermera först tar in posten i eget lager för att sedan sälja den vidare antingen till en eller flera på förhand förutbestämda köpare. I sådana fall kan Sedermera komma att mottaga köporder som handlas mot eget lager. Försäljning kommer i sådant fall att ske mot en redan förutbestämd kurs. I de fall blockpostplaceringen sker i samband med ett erbjudande till flera olika säljare/köpare via en erbjudandehandling kan det förekomma att Sedermera sammanlägger flera ordrar för att matcha den post som skall mäklas. I sådana fall sker transaktionen till en kurs som fastställts i erbjudandet som köparna/säljarna valt att acceptera.

8. Sammanläggning av ordrar

Sedermera får, om så avtalats med kund, sammanlägga kunds order med annan kunds order. Om inte hela ordern utförs, ska avräkning för respektive kund ske. Avräkning görs vanligtvis via en fördelning relaterad till storleken på kunds order men även andra fördelningar kan förekomma. Fördelningsprincipen ska alltid stipuleras i avtal med den berörda kunden/kundgruppen.

9. Störningar i marknaden eller handelssystem

Vid störningar i marknaden eller i Sedermeras egna system, på grund av t.ex. avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system eller om marknadsplatsen makulerar affären, kan det enligt Sedermeras bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på något av de sätt som har angivits i dessa instruktioner. Sedermera kommer under dessa förutsättningar att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

Föreligger det allvarliga störningar som förhindrar utförandet av kunders ordrar kommer Sedermera kontakta dessa kunder, vars order ännu inte utförts, för vidare instruktioner. Lyckas kontakt inte etableras med kunden eller instruktion av annan anledning inte lämnas kommer Sedermera att vidta den åtgärd som rimligtvis är i kundens bästa intresse samtidigt som kunden är bunden till resultatet.

För det fall att marknadsplatsoperatörer makulerar eller ändrar affärer som är utförda på dess marknadsplats blir Sedermera och kunden bundna till sådana åtgärder, även om kunden tidigare blivit meddelad att affären har genomförts.

10. Annullering av kundorder

Sedermera ska dokumentera om en kund annullerar en order. Denna dokumentation ska innehålla hänvisning till aktuell order, tidpunkten för annulleringen samt i förekommande fall namn på den person som tagit emot uppgiften om annulleringen.

11. Uppföljning och utvärdering

Sedermera kommer regelbundet att följa upp, kontrollera och utvärdera att ordrar utförts i enlighet med instruktionerna ovan samt att system och instruktioner uppfyller kraven enligt vid var tid gällande reglering för bästa orderutförande. Detta sker dels genom regelbundna kontroller och revideringar i samband med väsentliga förändringar, dels genom årlig revidering av aktuella instruktioner.

Sedermera ska även, minst årligen, kontrollera om finansiella instrument som Sedermera utför finansiella tjänster i är speglade på flera marknadsplatser. Sedermera ska även utvärdera vilka depå- och mäklaralternativ som finns för genomförandet av transaktioner, särskilt utifrån ett kostnadsperspektiv. Det åligger ansvarig för Sedermeras avdelning för likviditetsgarantigivning att genomföra dessa kontroller.

Sedermera ska hålla sina kunder informerade om dessa instruktioner samt väsentliga förändringar av desamma. Dessa instruktioner tillhandahålls genom särskild informationsbilaga till Sedermeras kundavtal samt på Sedermeras hemsida.

12. Offentliggörande

Sedermera ska varje år offentliggöra en sammanfattning av de fem utförandeplatser där institutet främst, i fråga om handelsvolym, utfört kundorder under föregående år. Denna sammanfattning ska vara uppdelad på klasser av finansiella instrument och innehålla information om kvaliteten på utförandet. Sammanfattning kommer att publiceras på Sedermeras hemsida.