Statistik om utförda kundorder

Informationen som presenteras nedan gäller för ATS Finans AB (org. nr. 556736-8195), u.n.ä.t. Spotlight Stock Market AB, som Sedermeras verksamhet tidigare bedrevs inom som särskilt företagsnamn jämte det andra verksamhetsområdet och särskilda företagsnamnet Spotlight Stock Market. Statistiken offentliggörs i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet. Sedermera kan åta sig att uppdrag utföra kundorder. Med anledning av att dessa transaktioner är relativt få till antalet samt att de berörda värdepapperna enbart är noterade på en (1) marknadsplats är statistiken ovan avseende dessa transaktioner relativt kortfattad.

Aktier (Icke professionella kunder)

Marknad: Spotlight Stock Market

Handlad volym (%): 100

Utförda order (%): 100

Passiva (%): 87,50

Aggressiva (%): 12,50

Riktade (%): 0

 

Aktier (Professionella kunder)

Marknad: Spotlight Stock Market

Handlad volym (%): 100

Utförda order (%): 100

Passiva (%): 62,01

Aggressiva (%): 37,99

Riktade (%): 0